I de flesta familjer kan man stöta på olika typer av problem och ibland behöver samtliga i en familj stöd, guidning och beteendeförändring.

Ibland kan det vara så att man ha svårt att prata med varandra eller agera på ett konstruktivt sätt. Vid somliga tillfällen kan oro för någon familjemedlem, t.ex. barn eller tonåring, vara så tärande att man behöver utomståendes hjälp.

Jag har stor erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar och deras familjer. Arbetet sker utifrån ett kognitivt beteendeterapeutiskt arbetssätt och går ut på olika beteendeförändringar, mot ett gemensamt mål. För familjemedlemmarna utformas KBT-metoden och hänsyn tas till individuella och gemensamma svårigheter men också barnets/ungdomens utvecklingsnivå.

Att involvera anhöriga
Psykiska problem är nästan alltid kopplade till påfrestningar i den drabbades relationer och då kan det vara ändamålsenligt att involvera anhöriga i behandlingen. I vissa fall, t.ex. då individen har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (ADHD/ADD m.m.) är en anhörigs deltagande nödvändig. Avsikten att involvera anhöriga kan vara flera: att ge information för gemensam förståelse, att få hjälp med hemuppgifterna och annan träning, att träna validering eller några andra färdigheter, att avhjälpa ofta förekommande medberoende mm. Hur mycket och på vilket sätt anhöriga engageras i KBT beror på omständigheterna. Det är viktigt att den anhörige får stöd och guidning i sin insats.

Du kan läsa mer om KBT under rubriker “Vad är KBT?”, ”Behandlingsområden”, ”Relationsproblem”.

Kontakta mig
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.