Balansen mellan tydlighet och lyhördhet är en av de svåra konsterna att klara av för att kunna lyckas som ledare och chef. Är du chef, är du ofta ensam. Som professionell samtalspartner kan jag tydliggöra och definiera dina frågor utifrån ett annat perspektiv.

Handledning ser jag som en process, ett kontinuerligt pedagogiskt stöd eller vägledning, där man får reflektera över sin chefsroll i förhållande till ett visst arbetsrelaterat uppdrag. Varje handledaruppdrag börjar med en analys av behov och målsättning för handledningen. Syfte och målsättning anpassas efter dina behov och mötena har hög grad av struktur och effektivitet. I handledningen kan frågorna beröra t.ex. kommunikationsfärdigheter, samtalsteknik eller stresshantering.

Handledningen ska fungera som ett tillfälle för diskussion av svårigheter eller praktiska problem i arbetet och syftar till att utveckla de egna förmågorna, ge kompetenshöjning och stärkt yrkesidentitet samt bidra till stöd och avlastning.

Under arbetets gång sker en kontinuerlig utvärdering för kvalitetssäkring och för måluppföljning.

Kontakta mig
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.