Personlighet har att göra med hur vi vanligtvis beter oss, det som karakteriserar en enskild persons sätt att vara. Oftast är vi medvetna om våra personlighetsdrag (t.ex. utåtriktad, blyg) och beteendemönster och är nöjda med hur vi beter oss. 

Om däremot personliga egenskaper, upplevelser och handlingar kan beskrivas som ett varaktigt mönster som inte fungerar i ens närmiljö och personen upplever det som plågsamt, kan det vara skäligt att söka stöd. Att ha låg självkänsla, vara impulsiv och aggressiv i sina handlingar, ha genomgående svårigheter att hantera känslor eller ha relationsproblem är ofta förenat med lidande. Vissa personer försöker hantera sin smärta genom självskadande beteenden, har själmordstankar eller till och med gör självmordsförsök.

Nämnda tillstånd är svåra att förklara och behandla och är påverkade av både arv och miljö. En inneboende ängslighet, impulsivitet eller känslomässig osäkerhet kan öka sårbarheten för negativa faktorer i omgivningen och om man dessutom växer upp i en otrygg eller hotfull miljö, kan t.ex. borderlinetillstånd utlösas. Borderline är ingen sjukdom eller egenskap som man antingen har eller inte har. Gränsen mellan att lida och må väl flyter, och kan också förändras och försvinna med tiden. Å andra sidan är samsjuklighet stor. Att gång på gång vara deprimerad, lida av andra problem som t.ex. social fobi, ätstörningar, tvångssyndrom eller panikångest är inte ovanligt.

Psykoterapi kan fungera bra om olika metoder kombineras och skräddarsys för just den typen av problem som individen har.

Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en typ av kognitiv beteendeterapi som utvecklades för att behandla personer med emotionellt instabil personlighetsstörning (IPS), även kallat borderline personlighetsstörning (BPS). I DBT betonar man balansen mellan att acceptera verkligheten som den är och på samma gång arbeta för nödvändiga förändringar för att leva ett meningsfullt liv. Att lära sig färdigheter för att öka sin förmåga att vara närvarande i nuet, kunna stå ut med svåra känslor och observera fakta. Att lära sig impulskontroll och känsloreglering ökar också chansen att hantera relationer på ett mer självrespekterande sätt. Acceptans, medvetenhet och impulskontroll är huvudinriktningar i DBT.

Undvikande personlighetsdrag karakteriseras av ett genomgående mönster av social blyghet, dvs. känslor av otillräcklighet och överkänslighet för negativa omdömen. Skygghet kan visa sig i ett flertal olika situationer och sammanhang från tidig vuxenålder. Personen ser ofta sig själv som socialt odugliga och undviker social kontakt av rädsla för att bli förlöjligade och lider ofta av andra ångestrelaterade problem som social fobi, GAD, tvångssyndrom mm.

Personerna söker sällan till terapin och en utmaning för terapeuten är att vinna den drabbades tillit. Huvudmålet för behandlingen är vanligen att få den drabbade att börja utmana sina överdrivet negativa uppfattningar om omvärlden genom att göra saker de tidigare undvikit.

Kontakta mig
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.