Vad är skillnaden mellan en spontan, utåtriktad personlighet och en neuropsykiatrisk funktionsskillnad (nedsättning)? Gränserna är svåra att dra. Alla människor är olika men vissa olikheter syns inte utanpå. 

Med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar menar man svårigheter som har sin grund i hur hjärnan arbetar och fungerar. Svårigheterna ger sig till känna under barndomen och påverkar personens och också närståendes vardag i betydande grad. Vissa barn och vuxna har så stora koncentrationssvårigheter eller är så impulsiva att de kraftigt påverkar sin utveckling och möjlighet att fungera i samhället.

När svårigheterna är så stora talar man i termer av ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) som betyder uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet (även impulsivitet). Det är inte alla med ADHD som är överaktiva. ADD (Attention Deficit Disorder) är den undergrupp av ADHD som huvudsakligen innebär uppmärksamhetsstörningar men inte påtaglig impulsivitet/hyperaktivitet.

Medicinering anses för närvarande vara den primära behandlingen vid ADHD/ADD, trots att medicin inte botar. Majoriteten av de individer som medicinerar har kvar symptom som kräver extra färdigheter och strategier för att hanteras.

KBT- behandling vid ADHD/ADD

Rådande KBT- behandling är den första evidensbaserade behandlingen för ADHD hos vuxna och den kan användas som komplement till medicinering, eller som ett behandlingsalternativ i de närmare 50 procent av fallen där medicinering är relativt ineffektivt. 

En grupp kliniska forskare på Massachusetts General Hospital i Boston har utvecklat en behandling som, utifrån ett samarbetsinriktat klimat i terapirummet, direkt angriper klientens symptom på ADHD. Det är en modell med tre huvudmoduler (Safrens manualen): psykopedagogik, organisering och planering; minskning av distraherbarhet; adaptivt tänkande (kognitiv omstrukturering). En kompletterande modul som handlar om uppskjutandeproblematik samt olika individanpassade färdigheter ingår också i behandlingen.

Det är vanligt vid ADHD att man har andra diagnoser samt ångest, depression, sömnsvårigheter, svårigheter i kontakten med andra människor, brister i tidsuppfattningen, låg självkänsla så behandlingen ska skräddarsys utifrån varje individens specifika behov. ADHD kan också försvåra relationer med anhöriga, särskilt om de anhöriga inte är bekanta med hur symptomen ser ut och vilka svårigheter som kan uppstå i samband med dessa. I behandlingen bjuds anhöriga in för att ge stöd och för att underlätta och förbättra klientens framsteg i terapin.

Behandlingen utgår oftast från en utprövad kombination av Safrens (KBT) och Hesslingers (DBT) manualer. Hesslingers manual utgår från DBT (dialektisk beteendeterapi) och den fokuserar på färdighetsträning, medveten närvaro och beteendeanalys.

Kreativitet, djärvhet och handlingskraft är positiva egenskaper som också förknippas med ADHD. Det är viktigt att inrikta sig på att hitta styrkor att bygga vidare på i stället för att bara fokusera på svagheter. Att hitta egna fungerande strategier och resurser för att undvika att personer med ADHD/ADD får problem t.ex. i skolan, arbetslivet eller med olika typer av beroende, är en röd tråd i behandlingen.

Kontakta mig
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.